Wat doen wij?

Onze missie en visie

Stichting KIST is opgericht op 15 augustus 2014 met als doelstelling het initiëren, organiseren en uitvoeren van culturele, historische, en educatieve projecten waarbij maatschappelijke binding doel en middel zijn. Het is de missie van KIST om mensen, culturen en generaties met elkaar te verbinden door een gemeenschappelijke lokale geschiedenis tot leven brengen. De projecten van de stichting komen tot stand in samenwerking met zo veel mogelijk mensen, organisaties en instanties in de regio.  Wie zorgen er voor dat de verhalen bij Stichting KIST verteld worden?

Bestuur

Stichting KIST heeft een bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het algemene beleid, de uitvoering en de financiën van de stichting. Dit betekent dat het bestuur de uiteindelijke beslissingen neemt over de koers van de stichting en de projecten die worden uitgevoerd.

Het bestuur van Stichting KIST heeft ook de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de projecten die onder de stichting vallen. Ze begeleiden en adviseren de projectleiders bij de uitvoering van hun taken. Daarnaast kunnen ze opdracht geven aan de projectleiders om een projectplan uit te werken, waarin de doelstellingen, strategieën en andere relevante aspecten van het project worden beschreven.

Het bestuur van een stichting speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de effectieve werking van de stichting en het behalen van de gestelde doelen. Ze dragen de eindverantwoordelijkheid voor het succes van de stichting en zorgen ervoor dat de projecten in lijn zijn met de missie en visie van de stichting.

Wat doen wij?

In de statuten en het reglement (PDF) staan de doelstellingen en de taken en verantwoordelijkheden van de stichting en haar medewerkers beschreven, inclusief het beloningsbeleid.

Kosten worden door projectleiders gedeclareerd met een declaratieformulier .

DoNateurs

Donateurs zijn mensen uit de regio Kennemerland, die  cultuur en educatie een warm hart toedragen. Mensen die – net als wij – geloven in de kracht van verhalen en er samen met ons voor willen zorgen dat die op een creatieve manier levend blijven en verteld worden. Meer weten, klik dan hier

Documenten

Stichting KIST heeft meerjarenbeleidsplan 2017-2023 (PDF)  . In dit plan staat wat de voornemens en verwachtingen van de stichting zijn voor de jaren 2017 tot en met 2023.

In de jaarrekeningen wordt weergegeven in welke mate de doelstellingen en plannen zijn gerealiseerd.