Wie zijn wij?

Onze missie en visie

Stichting KIST is opgericht op 15 augustus 2014 met als doelstelling het initiëren, organiseren en uitvoeren van culturele, historische, en educatieve projecten waarbij maatschappelijke binding doel en middel zijn. Het is de missie van KIST om mensen, culturen en generaties met elkaar te verbinden door een gemeenschappelijke lokale geschiedenis tot leven brengen. De projecten van de stichting komen tot stand in samenwerking met zo veel mogelijk mensen, organisaties en instanties in de regio.  Wie zorgen er voor dat de verhalen bij Stichting KIST verteld worden?

Bestuur

Stichting KIST heeft een bestuur, dat eindverantwoordelijk is voor het beleid, de uitvoering daarvan en de financiën van de stichting als geheel. Het bestuur heeft daarmee ook de eindverantwoordelijkheid voor de projecten die onder de hoede van de stichting worden uitgevoerd. Het bestuur houdt toezicht en begeleidt en adviseert de projectleiders en geeft opdracht tot het uitwerken van een projectplan.

 

BESTUUR STICHTING KIST

  • Mevr. R. (Rita) Springer, voorzitter
  • Dhr. A. (Aad) de Wit, secretaris
  • Dhr. B. (Bart) Bakker, penningmeester
  • Mw. A.H. (Mieke) Boot-Edes, PR & Communicatie
  • Mevr. E. (Esther) Schoonbeek, bestuurslid

Rita Springer, voorzitter
Rita Springer woont sinds 1984 in Castricum en is actief geweest in de politiek, de kunstcommissie en als voorzitter van de WMO-raad. Na jaren bij de overheid te hebben gewerkt, is zij als zelfstandige gaan werken als projectleider, programmamanager en kwartiermaker voor overheidsprojecten. Rita houdt van ommezwaai; zo werkt ze nu ruim 10 jaar in het basisonderwijs. Haar belangstelling voor met name sociale geschiedenis, zorgt voor betrokkenheid bij Stichting KIST. Rol bij de stichting is klankbord zijn voor de projectleiders en met het bestuur goede initiatieven helpen te realiseren.

Aad de Wit, secretaris
Het bestuurslidmaatschap van Stichting KIST biedt Aad de Wit de uitdaging om creatieve mensen te faciliteren en daarmee gemeenschapverbindende activiteiten mogelijk te maken. Hij is een geboren en getogen Castricummer en inmiddels al 40 jaar Bakkummer. Voor zijn pensioen was hij werkzaam in het welzijnswerk in Beverwijk en in de rest van de IJmond. Bijna zijn hele leven is hij maatschappelijk actief in de plaatselijke samenleving, o.a. als voorzitter van de ‘Stichting tot behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving’ en als voorzitter van Stichting Meergranen, de vastgoedbeheerder van cultureel podium De Bakkerij.

 

Bart Bakker, penningmeester
nieuwe tekst

Mieke Boot-Edes, algemeen bestuurslid/PR & Communicatie

Mieke heeft zich 32 jaar lang ingezet voor het vrijwilligerswerk in Castricum als bemiddelaar/coördinator bij het Vrijwilligers Informatie Punt en een aantal jaren was zij tevens verantwoordelijk voor de PR van Welzijn Castricum.  In deze functie beheerde zij diverse websites, maakte folders, posters, nieuwsbrieven en persberichten. Nu wil zij haar kennis en kunde in gaan zetten voor Stichting KIST. Door haar creativiteit en vele contacten in de Castricumse gemeenschap hoopt zij een goede aanvulling te zijn voor het bestuur.

Esther Schoonbeek

Esther Schoonbeek richt zich als coach en trainer op het stimuleren en ondersteunen van mensen in hun ontwikkeling en bij het (her)vinden van evenwicht in hun werk en leven. Momenteel doet ze dat voor een aantal organisaties, onder andere in de vorm van psychosociale begeleiding van humanitaire hulpverleners en opvoedondersteuning bij gezinnen. Eerder werkte ze als behandelaar en manager in de psychiatrie, waar ze ruimschoots ervaring opdeed met de opzet en uitvoering van projecten. Ook werkte ze in diverse landen en met mensen uit verschillende culturen.
Sociale verbondenheid tussen mensen en het gelijkwaardig meedoen in de samenleving zijn voor haar belangrijke thema’s. Verhalen vertellen en er naar luisteren is een mooie vorm daarvoor. Als bestuurslid van Stichting KIST heeft ze aandacht voor het samenbrengen van diverse generaties en het bereiken van een brede groep mensen. Binnen Stichting KIST denkt ze onder andere als sparringpartner van projectleiders mee over de inhoud en de organisatie van projecten.

Wat doen we?

(Beleid en verantwoording)

Documenten

Stichting KIST heeft meerjarenbeleidsplan 2017-2023 (PDF)  . In dit plan staat wat de voornemens en verwachtingen van de stichting zijn voor de jaren 2017 tot en met 2023.

In de jaarrekeningen wordt weergegeven in welke mate de doelstellingen en plannen zijn gerealiseerd.

En in de statuten en het reglement (PDF) staan de doelstellingen en de taken en verantwoordelijkheden van de stichting en haar medewerkers beschreven, inclusief het beloningsbeleid.

Kosten worden door projectleiders gedeclareerd met een declaratieformulier .

De volgende film geeft een korte impressie van Stichting schatKIST: